Australian Embassy
Lao People's Democratic Republic
Km 4, Thadeua Road, Watnak (P.O. Box 292)

Small Grants Program

Please be informed that the application period for the 2023-2024 Small Grants Program is now closed. Successful applicants will be contacted in February 2024.

Thank you, the SGP team.

 

 

ຂໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ການຍື່ນບົດສະເໝີໂຄງການຂອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍ ໃນສົກປີ 2023-2024 ແມ່ນໄດ້ປິດຮັບແລ້ວເດີ!. ທ່ານທີ່ຍື່ນບົດສະເໝີທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຈະຖືກຕິດຕໍ່ຫາພາຍໃນເດືອນ ກຸມພາ 2024.

ຂໍຂອບໃຈ, ທີມງານຂອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍ.