Australian Embassy
Lao People's Democratic Republic
Km 4, Thadeua Road, Watnak (P.O. Box 292)

Direct Aid Program (DAP)

The Direct Aid Program (DAP) 2018-19 Round is close.

The Direct Aid Program (DAP) is a flexible, small grants scheme for development activities, managed by the Australian Embassy in Vientiane, Lao PDR. The program aims to support projects with a strong development focus that complement Australia's broader aid program which contributes to sustainable economic growth and poverty reduction.

Priority Sectors

We will favourably consider projects that:

  • Promote inclusive, sustainable socio-economic development, and that complement the priority areas of Australia’s aid program in education, health, human resource development, trade and private sector development;
  • Focus on youth development, women’s leadership and economic empowerment;
  • Involve environmental innovative solutions;
  • Enhance educational and cultural exchanges and people-to-people’s links; and
  • Support vulnerable groups including the disabled, elderly and ethnic groups.

The Australian Embassy welcomes proposals developed by or in partnership with, Australian alumni in Laos, Lao Non-Profit Associations and the private sector.

Project Proposals

Projects must have defined and realistic objectives and clear outcomes.  DAP grants are awarded to a maximum of AUD 60,000. However, applicants are encouraged to apply for funding in the range of AUD 5,000 to AUD 30,000. Projects must be self-sustaining and recurrent/ongoing costs will not be supported (e.g. salaries of permanent staff/rental/utility costs, micro credit schemes or any other project that involves return of money, etc). Activities that present a high child protection risk are unlikely to be approved.  Any such activities would require full risk assessments.

The Australian Embassy encourages applicants to review our DAP guidelines and the application form carefully. Applications which fail to follow the guidelines will not be considered.

Only successful applications will be notified.

Funding Conditions

All recipients of DAP funds are required to submit progress reports and an acquittal report that provides an accurate assessment of the actual outcomes of the activities (assessed against the anticipated outcomes stated in the application), as well as financial information. Funds must be returned if the project does not proceed. Further information will be provided to successful applicants.

For further information on DAP guidelines: Click here

DAP application forms Click here

Completed DAP applications must be submitted no later than Friday, 12 October 2018, by email to Vientiane.DAP@dfat.gov.au

                                ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ ຫຼື Direct Aid Program (DAP)

                                                       ປິດຮັບບົດສະເໜີຂໍທຶນໂຄງການ

ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຂໍເຊີນທ່ານຍື່ນບົດສະເໜີຂໍທຶນຈາກໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ ຫຼື Direct Aid Program ສຳລັບສົກປີ 2018-2019. ໂຄງການ DAP ແມ່ນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ທຶນຊວ່ຍເຫລືອລ້າ ສຳຫລັບກິດຈະກຳດ້ານການພັດທະນາ, ບໍລິຫານກອງທຶນໂດຍສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີປະຈຳ ສປປລາວ. ໂຄງການ DAP ແມ່ນ ແນໃສ່ການສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການທີ່ຈະສົ່ງເສີມດ້ານການພັດທະນາແຜນການຊວ່ຍເຫລຶອ ຂອງອົດສະຕາລີ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂື້ນຕື່ມ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.
 
ຄະນະກຳມະການກອງທືນຈະພິຈາລະນາພິເສດ ສຳລັບໂຄງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນໃນສັງຄົມ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແບບຢືນຍົງ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມຂົງ ເຂດບຸລິມະສິດຂອງ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຂອງອົດສະຕຣາລີ ເຊັ່ນ ດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໂຄງການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ
• ໂຄງການທີ່ແນໃສ່ ການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງດ້ານພາວະຜູ້ນຳ
• ກ່ຽວຂ້ອງການກັບສິ່ງປະດິດໃໝ່ໆດ້ານການແກ້ໄຂ ແລະ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
• ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນດ້ານການສຶກສາ ແລະວັດທະນະທຳ ລວມໄປເຖິງ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນຂອງຄົນໃນສັງຄົມ, ແລະ
• ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ລວມທັງ ຄົນພິການ, ຜູ້ອາວຸໂສ ທຸກຊົນເຜົ່າ.

ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ຍິນດີ ພິຈາລະນາ ບົດສະເໝີໂຄງການທີ່ຍື່ນໂດຍ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຮັດວຽກກັບ ອາດີດນັກສຶກສາທີີ່ຈົບຈາກອົດສະຕຣາລີ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ສປປລາວ ຫຼື ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ຈາກພາກເອກະຊົນຕ່າງໆ.

ບົດສະເໜີໂຄງການຕອ້ງລະບຸຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ຈະແຈ້ງ. ທືນຂອງແຕ່ລະໂຄງການແມ່ນບໍ່ເກີນ AUD60,000.

ກ່ອນຈະຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍທືນໂຄງການ, ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລ ຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານອ່ານຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆຂອງທືນນີ້ໃຫ້ລະອຽດ ໄດ້ທີ່

ເວບໄຊ:  www.laos.embassy.gov.au ບົດສະເໜີໂຄງການຈະບໍ່ຖືກພິຈະລະນາ ຖ້າຈຸດປະສົງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ຂໍ້ກຳນົດຂອງທືນດ່ັງກ່າວ.

ສະຖານທູດຈະຕິດຕໍ່ຄືນຫາ ແຕ່ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຂອງໂຄງການເທົ່ານັ້ນ. 

ກະລຸນາ ສົ່ງຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານເຖິງ ສະຖານທູດອົດສະຕຮາລີ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນສຸກ ທີ 12 ຕຸລາ 2018, ທາງອີເມວ ໄດ້ທີ່ Vientiane.DAP@dfat.gov.au  ຫຼື ສົ່ງເຖິງຫ້ອງການສະຖານທູດ ອົດສະຕຣາລີ, ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນທ່າເດື່ອ ຫຼັກ 4, ບ້ານວັດນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫລື ສົ່ງທາງໄປສະນີ ຕູ້ ປ.ນ 292, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ໄດ້ທີ່ ສະຖານທູດອົດສະຕຮາລີ ໂທລະສັບ +856 21 353 800 ຫຼື ທາງງອີເມວ Vientiane.DAP@dfat.gov.au 

ດາວໂຫລດ ແບບຟອມ  ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ ຫຼື Direct Aid Program (DAP)