Australian Embassy
Lao People's Democratic Republic
Km 4, Thadeua Road, Watnak (P.O. Box 292)

Small Grants Program

Call for Applications

The Small Grants Program 2021-2022 is open for applications

The objective of the Program is to fund small value, low risk and high-impact development activities that complement Australia's development cooperation program in Laos.

We are looking for activities that reduce poverty and support sustainable development.

For further information, read the Program Guidelines: Click here

To apply for a grant, complete the application form: Click here

If you want to have your activity considered in the initial round of funding you must submit your application by no later than 03 December 2021.


ທຶນຊ່ວຍເຫລືອຂະໜາດນ້ອຍ ສົກປີ 2021-2022 ໄດ້ເປິດໃຫ້ຍື່ນບົດສະເໜີເເແລ້ວ

ຈຸດປະສົງແລະເປົ້າຫມາຍຂອງກອງທຶນແມ່ນແນໃສ່ໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສຽ່ງຕ່ຳ ແລະ ມີຜົນຮັບໃນການພັດທະນາສູງເຊິ່ງຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ແຜນງານຮວ່ມມືດ້ານການພັດທະນາຂອງອົດສະຕຣາລີໃນ ສປປ ລາວ.

ໂຄງການແມ່ນເນັ້ນ ກິດຈະກຳເພື່ອການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະການສະໜັບສະໜຸນກິດຈະກຳດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ສາມາດອ່ານຂໍ້ແນະນຳໂຄງການ: ກົດຢູ່ນີ້

ການຍື່ນບົດສະເໜີ, ຂຽນຕື່ມແບບຟອມບົດສະເໜີ:ກົດຢູ່ນີ້

ຖ້າທ່ານຕອ້ງການໃຫ້ ກິດຈະກຳຂອງທ່ານຖືກພິຈາລະນາໃນຮອບທຳອິດຂອງການໃຫ້ທຶນ, ທ່ານຕອ້ງຍື່ນບົດສະເໜີບໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນສຸກ, ທີ່ 03 ທັນວາ 2021.