Australian Embassy
Lao People's Democratic Republic
Km 4, Thadeua Road, Watnak (P.O. Box 292)

Contact us

Australian Embassy, Vientiane

Opening hours: The Embassy is open from Monday to Friday 8:30 - 17:00, except for embassy public holidays.

Address: Km 4, Thadeua Road                                                                                                                                                                                                                                                 Watnak village, Sisattanak District                                                                                                                                                                                                                     Vientiane Capital, Lao PDR                                                                                                                                                                                                                                                  P.O. Box 292

Telephone: +856 21 353 800

General email: [email protected]

Visas and Immigration: please visit the Australian Embassy in Thailand website

Consular and notarial services: [email protected]

Australian Passports: [email protected]

Passport and Notarial Services 

Tuesdays and Thursdays from 9:00am - 12:00 noon.                                                                                                                                                                                      For these services a prior appointment is required, and can be made by calling +856 21 353800 or emailing:                                                            Consular and Notarial Services email to [email protected]                                                                                                                              Passport Services email to [email protected] 

 

Consular Assistance

If you require consular assistance, please email us at [email protected] and we will get back to you.

If the matter is urgent, please call us on +856 21 353 800 during business hours. If you require consular assistance outside of business hours, please call DFAT’s Consular Emergency Centre in Canberra on +61 2 6261 3305.

 

Smartraveller

Getting help overseas

Australian passports

Australian Passport Office

 

ໂມງລັດຖະການ:

ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 8:30 - 17:00 ໂມງ, ຍົກເວັ້ນມື້ພັກຂອງສະຖານທູດ                                                                       

 ສຳລັບພາດສະປອດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ບໍລິການຮັບຮອງເອກະສານ

ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆ ວັນອັງຄານ ແລະ ວັນພະຫັດ ເວລາ 9:00 ໂມງເຊົ້າ - 12:00 ໂມງສວຍ

ກະລຸນານັດລ່ວງໜ້າໂດຍການຕິດຕໍ່ສະຖານທູດ ທີ່ເບີ +856 21 353800 ຫຼື ທ່ານສາມາດ ສົ່ງອີເມວມາທີ່ [email protected] ສຳລັບວຽກກົງສຸນ ແລະ ການຮັບຮອງເອກະສານ. ສຳລັບພາດສະປອດອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນສົ່ງມາທີ່ [email protected]

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆດ້ານກົງສຸນ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ ພະແນກກົງສຸນຂອງສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ

ເວລາ 8:30 - 17:00 ໂມງ ໂທລະສັບ +856 21 353800 ຫຼື ອີເມວ [email protected]

ຖ້າທ່ານຕິດຕໍ່ພວກເຮົານ້ອງໂມງລັດຖະການ ສາຍຂອງທ່ານຈະຖືກໂອນໄປທີ່ສູນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນດ້ານກົງສຸນຢູ່ເມືອງແຄນເບີຣາ ຕະຫຼອດ24ຊົ່ວໂມງຂອງທຸກໆມື້.