Australian Embassy
Lao People's Democratic Republic
Km 4, Thadeua Road, Watnak (P.O. Box 292)

Contact us

 

Office Hours

Monday to Friday 8:30 - 17:00

Passport and Notarial Services 

Tuesdays and Thursdays from 9:00am - 12:00 noon

For these services a prior appointment is required, and can be made by calling +856 21 353800 or emailing:

Consular and Notarial Services email to [email protected]  

Passport Services email to [email protected] 

Consular Assistance

If you require consular assistance, please email us at [email protected] and we will get back to you. If the matter is urgent, please call us on +856 21 353 800 during our regular business hours, or DFAT’s Consular Emergency Centre in Canberra on +61 2 6261 3305 or SMS on +61 421 269 080 to discuss your situation and for further advice.

Address

Km 4, Thadeua Road

Watnak village, Sisattanak District

Vientiane Capital, Lao PDR

Postal address

P.O. Box 292, Vientiane

Telephone: +856 21 353 800

Fax : +856 21 353 801

General email: [email protected]

Visas and Immigration: please visit the Australian Embassy in Thailand website

Consular and notarial services: [email protected]

Australian Passports: [email protected]

Smartraveller

Getting help overseas

Australian passports

Australian Passport Office

 

ໂມງລັດຖະການ:

ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 8:30 - 17:00 ໂມງ                                                                       

 ສຳລັບພາດສະປອດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ບໍລິການຮັບຮອງເອກະສານ

ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆ ວັນອັງຄານ ແລະ ວັນພະຫັດ ເວລາ 9:00 ໂມງເຊົ້າ - 12:00 ໂມງສວຍ

ກະລຸນານັດລ່ວງໜ້າໂດຍການຕິດຕໍ່ສະຖານທູດ ທີ່ເບີ +856 21 353800 ຫຼື ທ່ານສາມາດ ສົ່ງອີເມວມາທີ່ [email protected] ສຳລັບວຽກກົງສຸນ ແລະ ການຮັບຮອງເອກະສານ. ສຳລັບພາດສະປອດອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນສົ່ງມາທີ່ [email protected]

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆດ້ານກົງສຸນ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ ພະແນກກົງສຸນຂອງສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ

ເວລາ 8:30 - 17:00 ໂມງ ໂທລະສັບ +856 21 353800 ຫຼື ອີເມວ [email protected]

ຖ້າທ່ານຕິດຕໍ່ພວກເຮົານ້ອງໂມງລັດຖະການ ສາຍຂອງທ່ານຈະຖືກໂອນໄປທີ່ສູນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນດ້ານກົງສຸນຢູ່ເມືອງແຄນເບີຣາ ຕະຫຼອດ24ຊົ່ວໂມງຂອງທຸກໆມື້.