Australian Embassy
Lao People's Democratic Republic
Km 4, Thadeua Road, Watnak (P.O. Box 292)

Launch of Sonthana Project – to preserve Lao Literature and Art

Launch of Sonthana Project – to preserve Lao Literature and Art


Distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you from the at set for the opportunity to join you today for the launch of an excellent initiative - Sonthana - to help promote and preserve Lao literature, art and culture.

I pay tribute, first of all, to the Association for the Promotion and Preservation of Art and Literature for taking forward the Sonthana project and for three inspiring women, Sounantha, Rachel and Thiane, for their creativity and hard work in pioneering the Sonthana project.

Their leadership, in the week we have celebrated international women's day, is I believe, another poignant reminder that societies that prosper are those best able to tap into the potential of ideas of their people, irrespective of gender and irrespective of issue like ethnicity, faith nationality or physical ability.

Which brings me to my main point - a strong literary tradition is not a luxury for a poor developing country like the Lao PDR

Promoting and preserving Laos' art and literature is a foundation, a building block on which Laos will prosper.

This is a remarkably young country, the Lao PDR, with half the population, I believe, under 25.

That's a substantial asset, In terms of a vast potential future workforce, if Lao schools can deliver the numeracy and literacy skills the next generations need to succeed in any line of work.

But right now the school system in Laos is not delivering for its future generations.

It's a sector education, where Australia has been active, and where Australia remains committed to working with Lao officials, teachers and school communities, over the long term, to strengthen basic education.

But it starts in the home. It starts with the vital role of mothers - and fathers – in reading and telling stories to their children.

That's my message for every parent, and for all Lao fathers in particular. The best investment you can make in your children's future is, I believe, to share with them a love of books. A love of reading.

Initiatives like the Sonthana project are an excellent platform for us all to embrace and highlight this important message.

I thank Sounantha, Rachel and Thiane again for their leadership with Sonthana, and I look forward to this afternoon's discussion.

Thanks and Good lunch


ການເປີດຕົວ ໂຄງການສົນທະນາ - ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ສິລະປະ ແລະ ວັນນະຄະດີ ລາວ

ຮຽນ ແຂກທີ່ມີກຽດ ທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ, ຂໍຂອບໃຈ ທີ່ໃຫ້ໂອກາດ ຂ້າພະເຈົ້າ ມາຮ່ວມງານເປີດໂຕ ໂຄງການລິເລີ່ມ ທີ່ດີເລີດ ຊື່ - ສົນທະນາ - ເພື່ອຊ່ວຍສົ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກ ສີນລະປະ, ວັນນະຄະດີ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຂອງຊາດລາວ.

ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມນັບຖື ມາຍັງ ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ສີລະປະ ວັນນະຄະດີ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງການ ສົນທະນານີ້ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ສະແດງຄວາມນັບຖື ມາຍັງ ແມ່ຍິງສາມຄົນ ຄື ສຸນັນທາ, Rachel ແລະ ທຽນ ສຳລັບຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຫ້າວຫັນ ຄົ້ນຄິດ ຈົນພົບ ໂຄງການໃໝ່ ເຊັ່ນ ສົນທະນານີ້.

ການນຳພາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໂຄງການນີ້ ແມ່ນ ຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ, ເປັນການຍ້ຳ ທີ່ສະເທືອນເຖິງຫົວໃຈ ວ່າ ໃນສັງຄົມ ທີ່ຈະມີຄວາມຖາວອນ ແມ່ນ ຕ້ອງສາມາດເຂົ້າເຖິງ ທັກສະດ້ານຄວາມຄິດສູງສຸດ ຂອງໝົດທຸກຄົນໄດ້, ໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກ ດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະບໍ່ຈຳແນກ ບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ ຊົນເຜົ່າ, ຄວາມນັບຖືດ້ານສາດສະໜາ ຫຼື ຄວາມສາມາດດ້ານຮ່າງກາຍ.

ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ ໄດ້ນຳຂ້າພະເຈົ້າ ມາສູ່ ຈຸດສຳຄັນ ຄື - ການມີປະເພນີ ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ດ້ານວັນນະຄະດີ ບໍ່ແມ່ນ ຄວາມຫຼູຫຼາ ສຳລັບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເຊັ່ນ ສປປ ລາວ.

ການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ສີລະປະ ວັນນະຄະດີ ຂອງຊາດລາວ ເປັນພື້ນຖານ, ທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ ປະເທດລາວ ມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ.

ນີ້ແມ່ນປະເທດເດັ່ນນື່ງ ທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ປະຊາກອນເຄິ່ງໜື່ງ ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 25 ປີ.

ພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນ ຊັບສິນມີຄ່າ, ຍ້ອນຈະກາຍເປັນກຳລັງແຮງງານ ທີ່ມີສັກກະຍະພາບສູງ ແລະສຳຄັນໃນອະນາຄົດ, ຖ້າບັນດາໂຮງຮຽນໃນລາວ ສາມາດສົ່ງຄວາມຮູ້ ທັກສະ ດ້ານການຄິດໄລ່ ແລະ ວັນນະຄະດີ ທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ຄົນຮຸ້ນໃໝ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸກໜ້າທີ່ວຽກງານ.

ແຕ່ໃນປະຈຸບັນ ລະບົບໂຮງຮຽນໃນລາວ ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງຕໍ່ ທັກສະສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ຄົນຮຸ້ນໃໝ່ໃນອະນະຄົດເທື່ອ.

ມັນແມ່ນຂະແໜງສຶກສາທີ່ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈມາຫຼາຍປີ ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບ ພາກລັດ, ຄູອາຈານ ແລະ ໂຮງຮຽນຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ.

ແຕ່ເຮົາສາມາດ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ບ້ານໄດ້. ເລີ່ມຈາກ ຜູ້ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນ ເຊັ່ນ - ແມ່ ແລະ ພໍ່ - ສິ່ງທຳອິດ ແມ່ນສາມາດອ່ານໜັງສື ແລະເລົ່ານິທານ ໃຫ້ລູກຟັງໄດ້.

ນີ້ແມ່ນ ຂໍ້ຄວາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ສົ່ງເຖິງ ພໍ່ແມ່ ທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ຂໍສົ່ງເຖິງ ຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່. ການລົງທືນ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດ ເພື່ອອະນາຄົດຂອງລູກໄດ້ ແມ່ນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ມີຄວາມຮັກປື້ມ. ຮັກການອ່ານ.

ການລິເລີ່ມ ໂຄງການສົນທະນາ ແມ່ນ ແບບແຜນດີເລີດອັນໜື່ງ ສຳລັບພວກເຮົາທຸກຄົນ ເພື່ອເນັ້ນຍ້ຳ ແລະ ເປີດຮັບເອົາຄວາມສຳຄັນຂອງຂໍ້ຄວາມນີ້. ຕ້ອງຂໍອະໄພ ກັບພາສາລາວ ທີ່ມີ ສຳນຽງໜັກໄປທາງ ພາສາໄທ ດ້ວຍ).

ອີກເທື່ອໜື່ງ ຂໍຂອບໃຈ ສຸນັນທາ, Rachel ແລະ ທຽນ ສຳລັບ ການນຳພາໂຄງການ ສົນທະນານີ້, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະຕັ້ງໜ້າຮັບຟັງລາຍງານ ກ່ຽວກັບການສົນທະນາໃນພາກບ່າຍນີ້.

ຂໍຂອບໃຈ ແລະ ເຊີນແຊບ