Australian Embassy
Lao People's Democratic Republic
Km 4, Thadeua Road, Watnak (P.O. Box 292)

A History of the Death Penalty in Australia

A History of the Death Penalty in Australia
10 October 2017

Fifty years ago Australia carried out its last execution.  Ronald Ryan had been serving time in prison for robbery when he escaped in December 1965.  During the escape, a gun was fired, and the shot killed a prison warden. After 17 days on the run, Ryan was captured, charged with murder, convicted and sentenced to death.  He was hung on 3 February 1967.

Ryan’s execution sparked nationwide protests.  Over the following decades, Australian states and territories removed the death penalty from their criminal justice systems. In 2010, the Federal Government passed a law that prevents the death penalty from being reintroduced in Australia.

Australia’s rejection of the death penalty is part of a global trend.  Today, roughly two thirds of all countries have abolished the death penalty in law and practice. Countries that reject the death penalty do so for a number of reasons.

First, there is always an unacceptable risk that an innocent person will be executed.  In Ryan’s case, there is some doubt that he fired the shot that killed the prison warden.

Since 1973, when the Supreme Court reinstated the death penalty in the United States, over 150 people on death row have been exonerated.  While many of these people were cleared based on DNA evidence, most were victims of miscarriages of justice – a simple but all too common failing of even the most advanced legal systems.

Second, the death penalty is used disproportionately against those from disadvantaged or minority backgrounds.  Ryan was of the working class – his father was a miner, his mother a domestic servant.  Many on death row do not have the financial capacity to access adequate legal representation.

Third, research has shown capital punishment does not deter crime, and it also denies an offender the possibility of rehabilitation.

The journey to abolition is sometimes long and difficult and it takes brave, inspired leadership, especially when public opinion polls show support for capital punishment. In Australia it took many decades, and we support all countries that are taking steps, whether big or small, along the same path.

October 10th is World Day Against the Death Penalty

---------------------------------------------

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການລົງໂທດປະຫານຊີວິດ ຢູ່ອົດສະຕຣາລີ
10 ຕຸລາ 2017

50 ປີກ່ອນ ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ມີການລົງໂທດປະຫານຊີວິດເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ. ນັກໂທດ ຊື່ ທ້າວ Ronald Ryan ໄດ້ຖືກຕິດຄຸກຂໍ້ຫາເປັນໂຈນ ຕໍ່ມາລາວໄດ້ໂຕນຄຸກໃນເດືອນທັນວາ ປີ 1965. ໃນເວລາໂຕນຄຸກ, ລາວໄດ້ຍິງຜູ້ຄຸມຄົນໜື່ງຕາຍດ້ວຍປືນ. ຫຼັງຈາກໂຕນຄຸກເປັນເວລາ 17 ມື້, ທ້າວ Ronald ຖືກຈັບໄດ້ ແລະຖືກຂໍ້ຫາຂ້າຄົນຕາຍ, ລາວໄດ້ຖືກຕັດສິນປະຫານຊີວິດ. ທ້າວ Ronald ໄດ້ຖືກແຂວນຄໍ ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 1967.

ການປະຫານຊີວິດທ້າວ Ronald ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປະທ້ວງທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາລີ. ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍທົດສະວັດຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ, ລັດຖະບານກາງ ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນຂອງອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຍົກເລີກການລົງໂທດປະຫານຊີວິດອອກຈາກລະບົບກົດໝາຍອາດສະຍາກຳຂອງປະເທດ. ໃນປີ 2010, ລັດຖະບານກາງ ໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາການລົງໂທດປະທານຊີວິດກັບຄືນມານຳໃຊ້ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີອີກ.

ການຍົກເລີກໂທດປະຫານຊີວິດ ແມ່ນເປັນໄປຕາມແນວໂນ້ມນະໂຍບາຍຂອງທົ່ວໂລກ. ມາຮອດມື້ນີ້, ສະເລັ່ຍແລ້ວ ມີປະມານສາມສ່ວນຮ້ອຍຂອງບັນດາປະເທດທົ່ວໂລກໄດ້ຍົກເລີກການລົງໂທດປະຫານຊີວິດອອກຈາກກົດໝາຍ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຍົກເລີກການປະຫານຊີວິດເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນລ້ວນແຕ່ມີຫຼາຍເຫດຜົນແຕກຕ່າງກັນ.

ເຫດຜົນທີໜື່ງແມ່ນ ເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕັດສິນປະຫານຊີວິດຕໍ່ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ກະທຳຄວາມຜິດແທ້. ໃນກໍລະນີທ້າວ Ronald, ມີຂໍ້ສົງໃສວ່າ ລາວໄດ້ເປັນຜູ້ຍິງປືນໃສ່ຜູ້ຄຸມແທ້ບໍ.

ເລີ່ມແຕ່ປີ 1973 ສານສູງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ນຳເອົາການລົງໂທດປະຫານຊີວິດກັບຄືນມານຳໃຊ້, ເຮັດໃຫ້ມີ 150 ຄົນທີ່ໄດ້ຖືກໂທດປະຫານຊີວິດແລ້ວ ແຕ່ໄດ້ຮັບການລຸດຍ່ອນໂທດ. ການຕັດສິນຜູ້ໄດ້ຮັບການລົງໂທດປະຫານຊີວິດ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນ ອີງໃສ່ກວດຫາຫຼັກຖານທາງ DNA,  ຜູ້ຮັບເຄາະສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນໄດ້ຮັບການຕັດສິນທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທຳ - ເບິ່ງເປັນການຕັດສິນງ່າຍ ແຕ່ມັນເກີດຂື້ນເລື້ອຍ ແລະເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຜິດພາດຈາກລະບົບຍຸດຕິທຳ.

ສາຍເຫດທີສອງແມ່ນ ການລົງໂທດປະຫານຊີວິດທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ ແບບບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງ ຕໍ່ກັບກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ຫຼື ຄົນກຸ່ມນ້ອຍຂອງສັງຄົມ. ເຊັ່ນກໍລະນີຂອງທ້າວ Ronald ແມ່ນລາວເປັນຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ - ພໍ່ຂອງລາວເປັນພະນັກງານບໍ່ແຮ່, ແມ່ຂອງລາວເປັນແມ່ບ້ານ. ຜູ້ທີ່ຖືກຕັດສິນໂທດປະຫານຊີວິດສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານການເງິນ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຕົວແທນດ້ານກົດໝາຍທີ່ເໝາະສົມແລະພຽງພໍ.

ເຫດຜົນທີສາມ, ຜົນການສຳຫຼວດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຕັດສິນຕາມຫຼັກການ ບໍ່ໄດ້ເປັນໂຕຊີ້ວັດຕົວເລກການກໍ່ອາດສະຍາກຳ, ແລະຍັງບໍ່ເປັນການລຸດຜອ່ນພຶດຕິກຳຂອງອາດສະຍາກຳທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຕື່ມ.

ເສັ້ນທາງທີ່ຈະກ້າວໄປເຖິງການຍົກເລີກການລົງໂທດປະຫານຊີວິດອາດຈະຍາວນານ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະຕ້ອງມີຄວາມກ້າທີ່ຈະຍົກເລີກ, ບວກກັບ ທິດທາງຂອງບັນດາຜູ້ນຳຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາຟັງຄຳຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດວ່າ ມີການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການລົງໂທດປະຫານຊີວິດ, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີສະໜັບສະໜູນບັນດາປະເທດ ທີ່ມີຄວາມຄິດລິເລີ່ມດ້ານນີ້ ທຸກບາດກ້າວຕະຫຼອດໄລຍະທາງ ທີ່ຈະກ້າວໄປເຖິງການຍົກເລີກໂທດປະຫານຊີວິດດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນບາດກ້າວໃຫ່ຍ ຫຼື ບາດກ້າວນ້ອຍ.

October 10th is World Day Against the Death Penalty

ວັນທີ 10 ຕຸລາ ແມ່ນວັນສາກົນຕ້ານຕໍ່ການລົງໂທດປະຫານຊິີວິດ

 

Media Contact: Khounkham Douangphachone, Senior Media Officer, Australian Embassy. Ph: 021 353800 x125,
Email:
Khounkham.douangphachone@dfat.gov.au