Australian Embassy
Lao People's Democratic Republic
Km 4, Thadeua Road, Watnak (P.O. Box 292)

Australia Increases Development Assistance for Lao PDR COVID-19 Recovery

Australia Increases Development Assistance for Lao PDR COVID-19 Recovery

Vientiane, 18 June 2020


The Australian Government has increased its bilateral development assistance to Laos by almost 25% this year, providing an additional AUD4.8 million to help fight the economic, social and health impacts of the COVID-19.

The new assistance will support the Lao Government to strengthen health systems, build the foundations for economic recovery, and protect the most vulnerable.

“Like Australia, Lao PDR is facing a long road ahead to help its economy and people recover from the impacts of COVID-19,” said H.E. Ambassador Jean-Bernard Carrasco when speaking of the increase in assistance.

“Australia is committed to supporting Lao PDR to regain security, stability and prosperity as swiftly as possible. However, there are significant challenges to overcome, including making sure disadvantaged groups, particularly women and girls, do not get left behind.”

The new AUD4.8 million in funding announced today includes AUD1 million to scale up cooperation with the Ministry of Industry and Commerce for business environment reform and private sector development, which will play a crucial role in Laos’ post-COVID-19 recovery. A key outcome will be increased support for female business entrepreneurs. 

The Australian Government will also help strengthen the Lao health system and Emergency Operations Centre to respond to COVID-19 at the central and subnational levels, help improve child protection and gender based violence prevention and response services, build capacity on human rights issues relating to COVID-19, and support health, nutrition and education initiatives at the community level.

“Our two countries have stood side by side through many difficult challenges in our 68 years of diplomatic and development partnership,” said H.E. Ambassador Jean-Bernard Carrasco. “As the effects of this crisis continue to unfold, Australia will remain a strong, high quality partner for Lao PDR and the Indo-Pacific region as we work together for recovery.”

Australia provides more than AUD40 million dollars of official development assistance to Laos every year, in addition to the AUD4.8 million in new funding just announced. In its new Partnerships for Recovery Strategy, the Australian Government has committed to work closely with neighbouring Indo-Pacific countries to minimise the human, economic and social costs of the COVID-19 pandemic, with a strong focus on the most vulnerable including women and girls.

----------------

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ເພີ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19


ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ເພີ່ມງົບປະມານສອງຝ່າຍ ດ້ານການພັດທະນາໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ສູງຂື້ນເກືອບ 25 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີນີ້, ໂດຍການສະໜອງງົບປະມານ ເພີ່ມອີກ 4,8 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ ກັບຜົນກະທົບຂອງ ໂຄວິດ-19 ດ້ານ ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສາທາລະນາສຸກ. 

ການຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ນີ້ ຈະສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານລາວ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານລະບົບສາທາລະນະສຸກ, ສ້າງພື້ນຖານໃນການຟື້ນຟູດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ປົກປ້ອງກຸ່ມຄົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ.

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພະນະທ່ານ ຊ໋ອງ-ເບີນາດ ຄາຣັດສະໂກ ໄດ້ກ່າວ ໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານເພີ່ມຕື່ມນີ້ວ່າ ອົດສະຕຣາລີ ກໍ່ຄືກັນກັບ ສປປ ລາວ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19 ແລະ ພວມຊ່ວຍເຫຼືອ ປະຊາຊົນ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດ ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ຟື້ນຈາກຜົນກະທົບນີ້ຕໍ່ ອີກຫຼາຍປີທາງໜ້າຄືກັນ,”  

“ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ມີເຈດຈຳນົງ ສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ດ້ານຄວາມໜັ້ນຄົງ, ການມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ໃຫ້ກັບຄືນມາ ດີຄືເກົ່າ ແລະ ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານທີ່ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄື ເຮັດແນວໃດໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຊັ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຈະບໍ່ຖືກປ່ອຍປະໄວ້ນຳຫຼັງ.”

ງົບປະມານໃໝ່ ຈຳນວນ 4,8 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຖືກປະກາດໃນມື້ນີ້ ລວມທັງ ງົບປະມານຈຳນວນ 1 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ປະກອບສ່ວນສະເພາະເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ເຊິ່ງຈະເປັນນະໂຍບາຍສຳຄັນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຟື້ນຟູຜົນກະທົບພາຍຫຼັງ ສະພາບ ໂຄວິດ-19.

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຍັງຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ລະບົບສາທາລະນະສຸກແກ່ ສປປ ລາວ ແລະ ປັບປຸງສູນແພດສຸກເສີນເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ຊ່ວຍປັບປຸງວຽກງານປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ລວມໄປເຖິງສະໜັບສະໜູນໜ່ວຍງານທີ່ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານນີ້, ຈະສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງໜ່ວຍງານໃນຫົວຂໍໍ້ສິດທິມະນຸດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂຄວິດ-19, ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການລິເລີ່ມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ໂພສະນາການ ແລະ ການສຶກສາໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພະນະທ່ານ ຊ໋ອງ-ເບີນາດ ຄາຣັດສະໂກ ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຢືນຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ ແລະ ຮ່ວມກັນຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານນຳກັນມາຍາວນານກວ່າ 68 ປີ ຂອງ ສາຍພົວພັນດ້ານການທູດ ແລະ ເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນານຳກັນ”. “ໃນສະພາບທີ່ວິກິດຍັງສືບຕໍ່ສ້າງຜົນກະທົບນີ້, ອົດສະຕຣາລີຈະສືບຕໍ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສືບຕໍ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງ ສປປ ລາວ, ຂອງພາກພື້ນອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ແລະ ພວກເຮົາຈະຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອຟື້ນຟູ ປະເທດຂອງພວກເຮົາໄປພ້ອມໆກັນ”

ທຸກປີ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ຫຼາຍກວ່າ 40 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ, ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມອີກ 4,8 ລ້ານ ໂດລາອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນ ຫາກໍ່ປະກາດໃໝ່. ທຶນເກີດຂື້ນ ພາຍໃຕ້ແຜນງານຍຸດທະສາດໃໝ່ຂອງການຟື້ນຟູຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ມີເຈດຈຳນົງ ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ອິນໂດ-ປາຊິກຟິກ ເພື່ອລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຕໍ່ ປະຊາຊົນ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ແລະ ຈະແນໃສ່ ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນສັງຄົມ ກໍ່ຄື ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ.