Australian Embassy
Lao People's Democratic Republic
Km 4, Thadeua Road, Watnak (P.O. Box 292)

Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons

Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPTIP)

National Program Steering Committee Meeting

31 August 2016, Vientiane


Pol Col Dr Phengsavanh Phipphavongxay, Head of the Secretariat to the National Steering Committee for Combating Trafficking in Persons in the Lao PDR, distinguished guests, ladies and gentlemen.

Thank you for the opportunity to join you this morning for this National Program Steering Committee Meeting, to assess the progress and discuss the future priorities of a program that is important for both our governments.

Australia remains committed to supporting practical measures to combat human trafficking in the region.

We are proud to be deepening our collaboration in this area with the Government of the Lao PDR.

The Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons, or AAAPTIP,  is one part of Australia’s overall commitment to working in partnership with Laos to combat trafficking and exploitation.

This includes the ILO TRIANGLE project, and the Migrant Worker Resource Centres it has established in Savannakhet, Xayaboury and Champassak.

It also includes the growing cooperation between our law enforcement agencies on cross-border anti-crime operations, led for Australia by the Australian Federal Police liaison networks across South-East Asia.

I congratulate our friends in the Lao PDR on the progress you have made in the fight against trafficking in persons.

This progress includes signing the ASEAN Convention on Trafficking in Persons, as well as the passage of a revised anti-trafficking law at the end of last year.

We hope Laos can now pursue with vigour ratification of the Convention to further demonstrate your commitment to the fight against trafficking.

Australia is happy and well-positioned to assist with the steps required to implement the Convention and the new law, including through the AAPTIP project.

I am delighted today to be handing over equipment to support the Lao PDR’s ongoing work to combat trafficking in persons.

This package of software, computers and other office equipment, to the value of around A$26,000 (or LAK 180 million), will support the roll out of a data collection system across the Lao PDR.

With the equipment and training provided under AAPTIP, Lao officials will have much better visibility and understanding of the problem, and how best to combat a crime that continues to stifle economic development.

Finally, my congratulations and thanks to Dr Phengsavanh for his leadership and support in the fight against human trafficking.

I understand today is his last meeting as Chair of the steering committee, before he moves on to a new role – for which I wish him every success.

Thank you again. I look forward to hearing more about the results of this important Lao-Australian collaboration.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ໂຄງການ ອົດສະຕຣາລີ - ເອເຊຍ ໃນການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ຮຽນ ທ່ານ ພັນເອກ ດຣ ເພັງສະຫວັນ ທິບພະວົງໄຊ, ຫົວໜ້າກອງເຂລາ ຄະນະກຳມະການ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ລະດັບຊາດ ຂອງ ສປປລາວ, ແຂກທີ່ມີກຽດ, ທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ.

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ສຳລັບໂອກາດ ທີ່ໄດ້ມາຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະກຳມະການ ລະດັບຊາດ ໃນມື້ນີ້, ເພື່ອຕີລາຄາ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ບູລິມະສິດຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການນີ້ ເຊິ່ງແມ່ນຫົວຂໍ້ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ຂອງທັງສອງລັດຖະບານພວກເຮົາ.

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ສືບຕໍ່ ເຈດຈຳນົງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານຕ້ານຕໍ່ການຄ້າມະນຸດ ທີ່ສາມາດວັດແທກ ແລະເປັນຈິງໄດ້ ໃນພາກພື້ນ.

ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ສາຍພົວພັນ ຂອງພວກເຮົາ ກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນວຽກງານນີ້ ນັບມື້ ມີຄວາມເລິກເຊິ່ງ ຂື້ນຕື່ມ.

ໂຄງການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຂອງອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອາຊີ, ຫຼື AAAPTIP, ແມ່ນ ໜື່ງໃນ ແຜນງານຫຼັກ ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໃນການເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານລາວ ເພື່ອຕ້ານຕໍ່ການຂູດຮີດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ.

ເຊິ່ງລວມມີ ໂຄງການ ILO TRIANGLE ແລະ ໂຄງການ ສູນແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຈຳປາສັກ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງລວມເຖິງ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕາມຊາຍແດນ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຕ້ານອາດສະຍາກຳຕ່າງໆ, ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການນີ້ ແມ່ນນຳໂດຍ ບັນດາຫ້ອງການຕຳຫຼວດອົດສະຕຣາລີ ຢູ່ທົ່ວພາກພື້ນ ຕາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ມາຍັງ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງໂຄງການນີ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ທຸກທ່ານ ສຳລັບ ຄວາມຄືບໜ້າ ທີ່ບັນດາທ່ານ ຍາດມາໄດ້ ໃນການຕໍ່ສູ້ ກັບການຄ້າມະນຸດ.

ຄວາມຄືບໜ້ານີ້ ລວມມີ ການລົງນາມ ໃນວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂອງ ASEAN, ແລະ ການຜ່ານກົດໝາຍ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ສະບັບປັບປຸງ ໃນທ້າຍປີນີ້.

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ສປປ ລາວ ສາມາດ ກ້າວໄປສູ່ການລົງນາມ ໃນສົນທິສັນຍານີ້ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ເຈດຈຳນົງ ອັນແຮງກ້າ ໃນການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.

ໂດຍຜ່ານໂຄງການ AAPTIP, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຍິນດີ ແລະ ກຽມພ້ອມ ທີ່ ຈະຊ່ວຍ ເຫຼືອລັດຖະບານລາວ ທຸກຂັ້ນຕອນ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການລົງນາມ ແລະ ພ້ອມ ສຳລັບຂະບວນການ ຂອງການຜ່ານກົດໝາຍ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ດັ່ງກ່າວ.

ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຍິນດີຫຼາຍ ທີ່ຈະໄດ້ມອບອຸປະກອນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານ ດ້ານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ.

Software, computers ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້, ມີມູນຄ່າທັງໝົດ ປະມານ 26 ພັນ   ໂດລາອົດສະຕຣາລີ (ຫຼື 180 ລ້ານກີບ), ຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການເກັບຂໍ້ມູນ ແບບເປັນລະບົບ ທົ່ວ ສປປ ລາວ.

ການສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ຈາກໂຄງການ AAPTIP ນີ້, ຈະເຮັດໃຫ້    ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ເຫັນແຈ້ງ ແລະ ເຂົ້າໃຈບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ດີຂື້ນ, ພ້ອມຈະຮ່ວມກັນ ຊອກຫາວິທີ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການຕ້ານຕໍ່ອາດສະຍາກຳດ້ານນີ້ ເຊິ່ງຖືເປັນ ປັດໃຈໜື່ງໃນ ການຖ່ວງດຶງ (ຫຼື ກົດໜ່ວງ) ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃນລາວ. 

ທ້າຍສຸດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຂໍຂອບໃຈ ດຣ ເພັງສະຫວັນ ສຳລັບການ ຊີ້ນຳ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.

ຂ້າພະເຈົ້າ ເຂົ້າໃຈວ່າ ນີ້ແມ່ນ ກອງປະຊຸມຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຂອງທ່ານ, ໃນຖານະ ປະທານ ຄະນະກຳມາການ, ກ່ອນທີ່ທ່ານ ຈະຍ້າຍໄປຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ - ເຊິ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທ່ານ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ທຸກປະການ.

ຂໍຂອບໃຈ ອີກເທື່ອໜື່ງ ແລະ ຈະຕັ້ງໜ້າ ຮັບຟັງຜົນສຳເລັດ ໃນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ໃນໂຄງການ ທີ່ສຳຄັນນີ້.